Eminem - Adrenaline Rush

Get the fuck up
Ayo, when I step up in the club everybody hit the fuckin' floor
Lucky motherfuckers make it to the door
'Cause when I spit on mic's...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.