I AM A. S.M.O.O.T.H - My Attention (feat. The Legion)

I been running these streets for a minute now
You wondering when i'm gonna change for you, yea
You got my attention, yea, yea, girl you got my attenti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.