I Am Lost - Another Story (Let's Begin)

My hopes and my desires
They crash around me
I don't want to feel this way any more

I want to feel alive!
In this selfish f***ing world
I don't reall...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.