S T R E T C H - Scrub Shit

I wear my Polo draws 'til they're faded as fuck
Word to the nigga that be makin my luck
She's so fuckin fine I might be makin it up
I'm really that ni...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.