S T R E T C H - Hilltop Mall

I remember, we used to miss the bus, had to walk a whole hour to the dollar movies man

Step up in this bitch like I know the ownership
Fuck that, ste...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.