Violetta crush - 99

She turn, she turn, she turnin’
She turn the heat up to 99
She turn, she turn, she turnin’
She turn the heat up to 99
And I won’t blink once
And I won...

Lyrics licensed by LyricFind