J.Anthny - Still Nigga

Ahhh yeah yeah (ahh yeah)
Ahhh yeah yeah yeah (ahh yeah yeah)
Fuck a lost I don't talk I'mma go and get it
I busted it down and up'd the price so ya'l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.