Q.G & Jay Jay Jones - Deeper

Yeah Jay Jay Jones
Yeah already, let's get it lets go
Q.G I see you bruh yeah
Can you really take it
Makeup smearing on the pillow
Tonight we role pla...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.