Nebu Kiniza - Raincoat

Yeah (yeah, yeah, yeah yeah)

All of my bitches got drip, I put 'em in a raincoat
Shawty poppin' 'em like Skittles, say she wanna taste the rainbow...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.