Ratones Paranoicos - Una Noche No Hace Mal

Cuando cae el nuevo gel
Los saca de adentro, son de seis
Mucho tiempo estar aquí
Ese es negro, quiero ver

No llego con el cambio
Una noche no h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.