Ratones Paranoicos - Lluvia de Héroes

Hola Polanski, las lluvias de héroes
Las sillas del hotel están en mi living
Descompuesto de terror, muevo ya de aquí, ah
Las chicas se fueron por ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.