Ratones Paranoicos - Sucia Estrella

Estrella, todas las chicas no quieren bailar
Estrella, total a mi me da igual
Desde el aire no se ve
Desde el aire ella lo dice
También
Estrella ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.