Ratones Paranoicos - El Hada Violada

Máquinas
Escenarios de marfil
Todo bien
Las chicas tienden a subir

Alguna dispara
Sobre la tumba de un rey cruel
Seducen al hada
Que las mane...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.