Sliqe - Injayam

Injayam Sliqe

Ey what it is yeah

Into engangenzel' nyuku I ain't got time for it no
Man I ain't got time for it
Spent a fortune on that Ferragamo Lo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.