Sliqe - Watch Me

Watch me get my work on
Watch me serve a whole lot yeah
Watch me get the zaka yayaya
Might just pull up like I’m Prada ya ya ya
Watch me get my money ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.