Sliqe - Fresh Jig

Injayam uSliqe

Bitch I’m a sensei
LV black belt kick kick layaway
Trust I’m a problem when I pull up
I’m sending up shottas haters good luck
I’m givi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.