Sliqe - No Sleep

I ain’t get no sleep till I build myself a mansion
Feds do the sweep
We don’t fuck with interactions
I ain’t get no sleep till I build myself a mansio...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.