Sliqe - Aphrikan Gold

Injayam uSliqe

Yeah
Always picture life by my birds eye view
Everything in life that I got I choose
Married to the game long time I do
Only WU's man ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.