Sliqe - Unconventional

Inja yam uSliqe

Ke thotse man that feeling
I was created to create
Unconventional supernatural yeah
It's all about the joy it brings
Mo maikutlong fe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.