Sean McConnell - The 13th Apostle (feat. The Wood Brothers)

Well everybody knows about James and John
And how Peter's the rock God built upon
Yeah, but nobody knows about little old me
The other black sheep of ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.