Polo G - RAPSTAR

(Shout out my nigga Synco)

Uh (Tuned up), copped a BMW, new deposit, I picked up another bag
Like, "Fuck it, I'ma count while I'm in it"
I hear p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.