Eugenio Bennato - È viva la musica

La musica è una virgola, è grammatica
È verità se la penna è l'energia del cuore, l'anima
E non si può spezzare quello che sa dire
Non si può ferma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.