Olivia Rodrigo - Deja vu

Car rides to Malibu
Strawberry ice cream
One spoon for two
And trading jackets
Laughing 'bout how small it looks on you
(ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.