Ratones Paranoicos - Líder

Yo soy un líder algo especial
muevo las caderas hacia atrás
tu cara me recuerda a mamá
un látigo caliente te amará.
Empiezo a recibir
buena medicación...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.