Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

I caught it bad just today
You hit with me with a call to your place
Ain't been out in a while anyway
Was hoping I could catch you throwin' smiles ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.