Justin Bieber - Wish You Would

Someone to hold it down
Ooh, girl, I wish you would
Someone to make me stay around
Ooh, girl, I wish you would, yeah

What's the use in calling m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.