Canozan - Düşman Benim

Düşman benim, suçlu benim
Affet beni günah işledim
Şeytan gibi, gaddar benim

Aklım derin, gerçek benim
Her gün yalanlar söylerim
Cinayeti ben işledim...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.