Leslie Jordan - Farther Along

Oh
Sometimes I do not feel worthy
Where's Vestal when you need her?

Tempted and tired, we're oft' made to wonder
Why it should be thus all the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.