Giveon - All To Me

Ooh, ooh-ooh

Wait
If this what you want, baby, okay
Okay, yeah
You don't say
Say what you want and now it's too late

'Cause you're right out...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.