Faye Webster - What's The Point

[Verse 1]
I drove to Tennessee just for him to kiss me
I tried too hard
Too hard

But he never took me out
We stayed shut up in his house
I tried too ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.