Faye Webster - She Won't Go Away

[Verse 1]
I think I have lost
So much time, over the course
Calling you mine, you say it's fine
But she won't go away

[Verse 2]
So, maybe next year
T...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.