Faye Webster - It's Not A Sad Thing

Well I wonder what he's doing
And if he's falling asleep
I wonder if the flight attendant's prettier than me
I know he's coming back but I still didn'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.