Faye Webster - Is It Too Much To Ask

[Verse 1]
I’ve been waiting for so long
Waiting for you
Maybe you’ll give up and come home
I just want you

All these letters that you wrote
They remi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.