Faye Webster - Give Me A Chance

I don't know if I need this
But I want nothing else
Trouble can bring me down
He can't tell me how
I'm gonna get to you

I'm aware what is going on
Wh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.