BEAST MUSIC with OThePlug - Check 1 Freestyle

Goin dummi everyday when I’m out with the Gang
Pull up in your hood with sum crazy niggas from the clan
Ion fuck with lil bitches like Andreiana
I’m g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.