Anuel AA - 150 Bands

Mally-mally-mall-mall

Hundred rounds on a handgun ain't nobody I can't wait on
Grams in the bag, wait up all night stay up until the whole thang g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.