Nadia Nakai - More Drugs

Yeah yeah yeah
No no no no no no
Yeah yeah

All I ever wanted was some more love
Everything I did I did it for us
I been feeling lonely on my tour bus...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.