H.E.R. - Fight For You

Ohh, no
Yeah, oh, oh no
Ahh, ahh, ohh
Ohh

All the smoke in the air
Feel the hate when they stare
All the pain that we bear
Oh, you better bew...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.