X38times - Cool Kids

Yea, ain't we the cool kids Kyrie?
Yeah, we the cool kids

We the cool kids, we the cool kids
We the cool kids, we the cool kids (TreyoSnapped)

We th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.