Young Stoner Life - GFU

(Get fucked motherfucker, get fucked, Taurus)
Yak Gotti, get fucked up (ow)
Get fucked up (hey)
Get fucked up
Get fucked up (ayy, turn the fuck up...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.