Corcovado Frequency - Habits (Stay High)

I eat my dinner in my bathtub
Then I go to sexclubs
Watching freaky people getting it on
It doesn't make me nervous
If anything, I'm restless
Yeah, I'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.