Benabar - Exigeons l'impossible

Il paraît, qu'il faut pas trop rêver
Quand c'est trop beau
Bah c'est pas vrai
Mais quand c'est trop beau
C'est jamais assez
Pour l'irrésolus, que...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.