Olivia Rodrigo - River

It's comin' on Christmas, they're cuttin' down trees
They're puttin' up reindeer and singin' songs of joy and peace
Oh, I wish I had a river
I coul...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.