Angela Lansbury - Substitutiary Locomotion

Treguna Mekoides Tracorum Satis Dee
Substitutiary locomotion
Mystic power that's far beyond the wildest notion
It's so weird, so feared, yet wonderful...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.