Nadia Nakai - Don Dada

Boy you fucking with a girl named Bragga
I'mma bad girl mere top shotta
Put it down baby give it to me I don
Have no fear a real don dada
I know I kno...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.