Dursun ali erzincanlı - Mevlid duâsı

Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi Rabbi'l-âlemîn ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve Ali'yyin ve Fâtımete ve'l-Haseni ve'l-Hüseyni ve evlâdihim ve selleme teslîmen ecmaîn
Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Allah, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ve ashâbına salâtü selâm eylesin.
Ey Allah'ım
Tertemiz Ehl-i beyt-i Mustafâ hürmetine bizi istikâmet üzere kıl.
Cennetin seyyidleri Âl-i abâ aşkına bizi bağışla.
Farz olan meveddetleri yoluna bizi muhib eyle.
Ey Allah'ım
Fâtıma Anamız Habîbinden bir parçadır mübârek kızını sevindiren Efendimiz'i de sevindirir. Bizi de onun râzı olduklarından eyle. Fâtıma Anamız Resûlünün ciğer pâresidir şerefli kızını üzen Resûl-i Ekrem'i de üzer. Onu üzenlerden etme bizi.
Ey Allah'ım
Cenâb-ı Fâtıma'yı sevenler arasına kat bizi.
Onun muhabbetiyle nâr-ı cehennemden uzak tut bizi.
Ey Allah'ım
Fâtımatü'z-Zehrâ'dır cennette kadınların efendisi bizi onun komşuluğuna nâil et.
Fâtımatü'l-Betûl'dür dünyada kadınların en hayırlısı bizi onun şefâatine mazhâr eyle.
Ey Allah'ım
Fâtıma Anamızın nûruyla yolumuzu aydınlat. Onun ahlâkıyla ahlâklanmayı nasîbü müyesser eyle. Himmetini üzerimizde dâim kıl.
Ey Allah'ım
Resûl-i Müctebâ'nın en çok sevdiğidir Fâtımatü'z-Zehrâ
onu bize rehber eyle. Fâtıma Vâlidemiz'den mîrasdır, sübhânallâh, elhamdülillâh ve Allâhu ekber zikri bu zikri tesbîhimiz eyle.
Ey Allah'ım
Zât-ı Fâtıma Resûlullâh'ın iki gözünün nûru, Nübüvvet ağacının meyvesidir.
Bizi bu Tûbâ ağacından rızıklandır âhiret nîmetlerini tattır iki cihân saâdetine eriştir.
Ey Allah'ım
Fâtıma Anamızdan ilhâm ile öksüz-yetim ve engellilere hizmete amâdeyiz.
Vakfımızın önünü aç, hayırlara vesile eyle.
O gariplerin kurbiyet'inin yüzü suyu hürmetine yaraları yarara dönüştürecek himmeti vakfımızdan esirgeme.
Aslen gönülden yaralı ceylanlar biziz. Gönüllerimizi Hz. Fâtıma'mızın şifâ verici eliyle şerh eyle, ihyâ-yı aşk eyle.
Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in, mevlid, ilâhî, salâtü selâmdan hâsıl olan sevâbı başta Fahr-i Kâinât Efendimiz sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem hazretleri olmak üzere bütün nebîlerin, Nesl-i pâk Ehl-i Beyt hazerâtı Cenâb-ı Fâtıma, İmâm Ali, Haseneyn Efendilerimizin, ezvâc-ı tâhirât annelerimizin, mevlidin müellifi Es-Seyyid Es'ad Erbilî hazretleri ile birlikte bütün meşâyih-ı izâm ve evliyâullâh hazerâtının, pîrân efendilerimizin rûhâniyyetlerine hediye eyliyoruz vâsıl eyle Yâ Rabbi kendilerini bu nâçîz hediyemizden haberdâr eyle.
el-Fâtiha.

Writers: Anonim

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind