Canozan - Görünen Adam

Kurtuluş bir gün uyandığında görünür olmuştu
Kendini bi' maceranın içinde bulmuştu
Eşref Şerif'in pençesinde kıvranan onlarca insandan biri olup kudur...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.