MF Grimm - The Kit Kat Club

Girl you look so. delicious

Show me that sharing is caring

You know I want to hit that

Break me off a piece of your Kit Kat

Break me off a piece o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.