MF Grimm - One Day (Lollipop Trees)

I know, I know, I know

You tired of me hustling, out here for this dough

Yes, you told me you want me out the game

And you feeling like I'm moving...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.