MF Grimm - Get the Dough (Saturday Night Live)

Rule number one, you better watch you're back

24 -7, you're under attack

Choose wisely, like Invested stocks

Fuck the cookie crooks, you gotta watc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.